Regulamin

Założenia ogólne

Niniejszy regulamin dotyczy korzystania z serwisu znajdującego się w Internecie pod adresem KsiazkiNaWielkiPost.niedziela.pl (dalej jako Serwis), w tym zamawiania i przeglądania dostępnych w Serwisie Tytułów prasowych. Regulamin niniejszy może być w każdym czasie jednostronnie zmieniany przez właściciela Serwisu, w całości lub w części. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje od momentu opublikowania go na stronach internetowych Serwisu.

Właścicielem Serwisu jest Instytut NIEDZIELA z siedzibą w Częstochowie, przy ul. 3 Maja 12, 42-217 Częstochowa, NIP 5732933372, REGON 521069209.

Podstawowe definicje

Instytut - Instytut NIEDZIELA z siedzibą w Częstochowie, przy ul. 3 Maja 12, 42-217 Częstochowa, NIP 5732933372, REGON 521069209.

Serwis - stanowiący własność Instytutu serwis internetowy prowadzony pod adresem KsiazkiNaWielkiPost.niedziela.pl, który pozwala na odpłatne korzystanie z wydawnictw prasowych Instytutu w sposób i na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.

Użytkownik – internauta, odwiedzający Serwis.

Wydanie elektroniczne (ebook) – pojedyncza publikacja prasowa dostępna w aktualnym momencie odwiedzin Serwisu.

Minimalne wymagania sprzętowe umożliwiające korzystanie z Serwisu Instytutu są następujące: komputer PC z procesorem Pentium 200Mhz, pamięcią 32MB, systemem operacyjnym Windows 98, lub Linux oraz przeglądarką internetową.

Przeglądarka internetowa – jedna z następujących aplikacji komputerowych Mozilla Firefox 3.5.3 lub wyższy, Internet Explorer 7.0 lub wyższy, Opera 9.00 lub wyższy, Safari 3 lub wyższy, Chrome 7.0 lub wyższy, lub inna zgodna.

Funkcjonalności

Użytkownik może zakupić w Serwisie dostęp do wybranych ebooków.

Dokonując zakupu dostępu do wybranych egzemplarzy tytułów prasowych Użytkownik:
otrzymuje możliwość zapoznania się z treścią ebooków poprzez ich pobranie w formie pliku PDF, EPUB, MOBI
nie uzyskuje praw autorskich do elementów ani całości danych egzemplarzy ebooków, a jedynie może się co do zasady zapoznać z treścią danego tytułu w sposób opisany w pkt 1 powyżej przez okres 10 lat od dnia uzyskania dostępu
nie ma prawa kopiować ani utrwalać elementów ani całości danych egzemplarzy ebooków w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie.

Zasady dokonywania zakupów

Serwis oferuje Sprzedaż Plików na zamówienie Użytkownika. Oferta dotyczy wyłącznie Plików, dla których podana jest w Sklepie informacja o dostępności oraz cena.

W celu nabywania Plików Elektronicznych w Serwisie, Użytkownik podaje imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej w procesie zakupu.

Sprzedaż Pliku następuje po wyrażeniu zgody na rozpoczęcie wykonywania umowy o sprzedaż Pliku przed upływem ustawowego terminu do odstąpienia od umowy, złożeniu przez Użytkownika zamówienia, które realizowane jest poprzez kliknięcie przycisku o nazwie ZAPŁAĆ oraz złożenie dyspozycji zapłaty. Do złożenia zamówienia niezbędne jest podanie imienia i nazwiska, dane te są wymagane przez operatora płatności.

Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzyma na podany przez niego adres e-mail wiadomość potwierdzającą treść złożonego zamówienia.

W momencie kliknięcia przycisku ZAPŁAĆ dochodzi do zawarcia umowy między Instytutem a Użytkownikiem, której przedmiotem jest Sprzedaż danego Pliku (Plików). Cena określona przy danym Pliku w chwili złożenia zamówienia zawiera podatek od towarów i usług wg. stawki obowiązującej przy dokonywaniu tej transakcji oraz wszelkie koszty, które Użytkownik ponosi na rzecz Instytutu, w związku ze sprzedażą mu tego Pliku (Plików) oraz jego (ich) pobraniem, z wyłączeniem kosztów należnych od Użytkownika na rzecz Operatorów Płatności lub instytucji finansowych – zgodnie z tabelami opłat obowiązującymi w tych przedsiębiorstwach.

Użytkownik zobowiązany jest do Opłacenia Zamówienia, zgodnie z dokonanym przez niego wyborem, za pośrednictwem usługi świadczonej przez Operatora Płatności poprzez:
- przelew elektroniczny, w tym przelewy w systemie Blik;
- obciążenie karty płatniczej Użytkownika (lista akceptowanych kart płatniczych: Visa/Visa Electron, MasterCard/MasterCard Electronic, Maestro, American Express).
   dane karty płatniczej nie są zapisywane w Serwisie
   dane karty są zapisywane i przechowywane w systemie Operatora płatności

Sprzedaż Pliku jest każdorazowo potwierdzana specyfikacją przesyłaną pod adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika. Na żądanie Użytkownika wyrażone przez zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas składania zamówienia jest dokumentowana fakturą VAT. Instytut przesyła do Użytkownika fakturę elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt. 32) ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. poz. 1054 ze zm.) na adres poczty elektronicznej Użytkownika.

Opłacenie Zamówienia przez Użytkownika powoduje automatyczne udostępnienie zamówionego Pliku, poprzez przesłanie Użytkownikowi, na podany przez niego adres email, wiadomości e-mail z odnośnikiem do strony internetowej, z której możliwe będzie pobranie Pliku. Od chwili udostępnienia Plik może zostać pobrany przez Użytkownika, przy czym pobranie tego Pliku wyłącza możliwość odstąpienia od umowy dotyczącej niniejszego Pliku – na zasadach określonych w Regulaminie.
W szczególnych przypadkach (np. na skutek awarii serwera) Plik może zostać udostępniony później niż 15 minut od chwili Opłacenia Zamówienia.

Użytkownik, który dokonuje zakupu Pliku udostępnianego w ramach Sprzedaży, może utrwalić i odtwarzać ten Plik przy wykorzystaniu dowolnie wybranego przez Użytkownika Urządzenia Elektronicznego, na które zostanie przesłany taki Plik – bez ograniczeń czasowych.

Sprzedaż Pliku umożliwia korzystanie z Pliku wyłącznie na własny użytek osobisty Użytkownika. Sprzedaż Pliku nie oznacza przeniesienia praw ani udzielenia licencji do utworów, artystycznych wykonań ani innych wkładów zawartych w danym Pliku. Inne, niż określone w niniejszym Regulaminie utrwalanie, zwielokrotnianie, a także wprowadzanie do obrotu oraz rozpowszechnianie Pliku wymaga zgody właściciela praw, za wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez prawo.

Odstąpienie od zakupów dokonanych w sklepie i zwrot płatności

Instytut uzależnia zawarcie umowy o Sprzedaż Pliku w Sklepie od wyrażenia przez Użytkownika (w tym także Konsumenta) zgody na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem ustawowego, 14-dninowego terminu do odstąpienia od umowy Sprzedaży Pliku. Momentem rozpoczęcia świadczenia na podstawie umowy o Sprzedaż Pliku jest postawienie Pliku do dyspozycji Użytkownika w taki sposób, iż uzyskuje możliwość pobrania Pliku na swoje Urządzenie Elektroniczne.

Prawa autorskie

Użytkownik może korzystać z egzemplarzy ebooków, do których uzyskał dostęp, jedynie w zakresie dozwolonym w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Zabronione jest w szczególności udostępnianie publicznie utworów lub ich części poza przypadkami wyraźnie dopuszczonymi w Ustawie.

Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne elementy strony WWW Serwisu, w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne, do których prawo nie przysługuje Użytkownikom, podlegają ochronie prawnej pod kątem praw autorskich przysługujących Instytutowi.

Koszty i opcje nabywania ebooków w serwisie

Aktualna cena ebooka znajduje się na podstronie danego tytułu.

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego . (Regulamin dokonywania wpłat w Przelewy24.pl).

Należności uiszcza się poprzez wpłatę należnej kwoty przez system płatności Przelewy24 w sposób i na zasadach właściwych operatorowi tego systemu. Stosowne informacje dostępne są pod adresem www.przelewy24.pl.

Instytut zastrzega sobie prawo do zmian w cenniku.

Ochrona danych osobowych

Korzystając z Serwisu Użytkownik winien w stosownym formularzu podać swoje dane osobowe. Podane w formularzu dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Instytut dla celów realizacji i świadczenia usług związanych z korzystaniem funkcjonalności Serwisu zgodnie z regulaminem oraz w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Instytutu, w tym organizacji takich działań. Instytut informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Instytutu. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Instytut. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Instytutu, na piśmie.

Rejestrując się w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail, informację handlową od Instytutu dotyczącą produktów i usług oferowanych przez Instytut, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Instytutem na odrębnych zasadach.

Postanowienia końcowe

Instytut nie ponosi odpowiedzialności za szkodę spowodowaną prawidłowym lub nieprawidłowym działaniem lub brakiem działania Serwisu, w szczególności odpowiedzialność za szkody wynikłe na skutek działania szkodliwego oprogramowania lub implementacji plików typu Cookies, z przyczyn innych niż zawinione przez Instytut.

Instytut nie odpowiada za funkcjonowanie dostawców Internetu. W szczególności Instytut nie odpowiada za przerwy/zakłócenia w dostawie sygnału przez łącza internetowe udostępnione przez dostawców Internetu, chyba że do przerw/zakłóceń doszło z przyczyn zawinionych przez Instytut. Instytut deklaruje jednak, że dołoży wszelkiej staranności celem prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania Serwisów.

Instytut uprawniona jest do czasowych przerw w świadczeniu usług związanych z funkcjonowaniem Serwisu, co objawiać się może przerwami lub opóźnieniami w ich funkcjonowaniu w ogóle, lub odnośnie ich poszczególnych funkcjonalności.

Wsparcie, pomoc techniczna oraz kontakt z Instytutem w sprawie dostępności ebooków Użytkownik może uzyskać pod mailem .

Reklamacje, uwagi i zapytania związane z funkcjonowaniem Serwisu należy kierować na adres e-mail .

Wszelkie reklamacje dotyczące treści i funkcjonowania Serwisu kierowane przez Użytkowników rozpatrywane są przez Instytut niezwłocznie, w miarę możliwości nie później niż w terminie 30 dni. O wynikach postępowania reklamacyjnego Instytut zawiadamiać będzie Użytkowników elektronicznie na adresy zwrotne zgłoszeń złożonych w sposób opisany powyżej.

Niniejszy Regulamin może być w każdym czasie jednostronnie zmieniany przez Instytut w całości lub w części. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje od momentu powiadomienia Użytkowników o zmianach na stronach internetowych Serwisów.